กลับสู่หน้าหลัก

 

ข้อมูลและรายละเอียดชุมชน

     จำนวนหมู่บ้าน

         แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน ดังนี้

  • หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านดอนดักแย้
  • หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านตลาดสำรอง

     ประชากร

         มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 328 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน  2564)

  1. มี 2 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 631 หลังคาเรือน
  2. จำนวนประชากรทั้งหมด 1,830 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 331 คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียดดังนี้

 

หมู่ที่

 

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

  จำนวน

ครัวเรือน

 

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอนดักแย้

573

621

1,194

401

นายนฤบดินทร์ วอนเพียร

3

บ้านตลาดสำรอง

317

314

631

227

นายชานุ   อารีย์ชน

(ข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  2564)

Share on Line
Share on Pinterest