กลับสู่หน้าหลัก

 

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสำรอง  ตั้งอยู่หมู่  1  ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าม่วงประมาณ  9  กิโลเมตร  ในเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 1  บ้านดอนดักแย้   หมู่  3  บ้านตลาดสำรอง  ในเขตเทศบาลมีพื้นที่รวม  5.904  ตารางกิโลเมตรคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ  3,690  ไร่

อาณาเขตติดต่อ

 • ด้านเหนือ
  • ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก เลียบริมถนนไปท่าทราย ฟากตะวันออก และเลียบริมลำห้วยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ฟากตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนชุกมะตูมฟากใต้  ริมคลองมอญฝั่งเหนือ จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมคลองมอญฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา ฟากตะวันตก
 • ด้านตะวันออก  
  • จากหลักเขตที่ 4 เลียบริมถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวาฟากเหนือ ตรงข้ามทางไปบ้านห้วยฟากตะวันออก  จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมทางไปบ้านห้วยฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางไปบ้านห้วยฟากตะวันออกริมห้วยศรีสลากฝั่งเหนือ
 • ด้านใต้   
  • จากหลักเขตที่ 6 เลียบริมห้วยศรีสลากฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยศรีสลากฝั่งเหนือ บรรจบกับริมหนองสำรองฝั่งตะวันออก
 • ด้านตะวันตก  
  • จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมหนองสำรองฝั่งตะวันออกและเลียบริมคลองสำรองฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก จากหลักเขตที่ 8 เลียบริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบหลักเขตที่ 1

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลสำรอง เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ โดยทางด้านเหนือเป็นแม่น้ำแม่กลอง สวนไร่อ้อย ไร่ข้าวโพดและสวนผัก จะกระจายอยู่ทั่วไปทางด้านใต้และด้านตะวันออกของพื้นที่  มีคลองชลประทานผ่านจากตะวันตกไปตะวันออกและด้านใต้ซึ่งมีความลาดเอียงของพื้นที่

 

ด้านการศึกษา

ในเขตเทศบาลตำบลสำรอง มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 1 แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง ดังนี้

  • โรงเรียนตลาดสำรอง เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6 มีจำนวนครู 22 คน นักเรียน 365  คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1 ต่อ 18
  • โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดสอนระดับ ม.1 – ม.6 มีจำนวนครู 17 คน นักเรียน 191 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1 ต่อ 12
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง
   • ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน นักเรียน จำนวน 45 คน

ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำรองมีเชื้อชาติไทย และเชื้อชาติจีนในอัตราในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน  นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลสำรอง มีอยู่ 3 แห่ง เป็นวัดทางพระพุทธศาสนา 1 แห่ง ศาลเจ้าจีน 1 แห่ง และสุสานจีนอีก 1 แห่ง ดังนี้

  1. วัดตลาดสำรองพันธาราม
  2. ศาลเจ้าโรงเจฮกซิ่วตั๊ว
  3. สุสานจีนหรือฮวงซุ้ย

ศาสนสถานดังกล่าวเป็นที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา  รวมทั้งเทศกาลสำคัญต่างๆของประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลสำรองและประชาชนบริเวณใกล้เคียง

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

สำหรับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำรอง ก็จะเหมือนกับวัฒนธรรมทางภาคกลางทั่วๆไป ได้แก่ ประเพณีการทำบุญในวาระต่างๆ อันได้แก่ วันเข้าพรรษา  ออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น รวมถึงฤดูเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลกินเจ ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมเหล่านี้

การสาธารณสุข

 • มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตลาดสำรอง จำนวน 1 แห่ง 
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

การรักษาความสงบเรียบร้อย

การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลตำบลสำรอง อยู่ในความรับผิดชอบของ

 1. สถานีตำรวจภูธรตำบลสำรอง
 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดเทศบาลตำบลสำรอง 

 

รายได้ประชากร

เทศบาลตำบลสำรองมีลักษณะของชุมชนใน 2 ลักษณะ คือ ชุมชนเมือง และชุมชนชนบทประชาชนมีลักษณะการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน

- ชุมชนบ้านตลาดสำรอง จะมีอาชีพรับราชการ ทำธุรกิจค้าขาย ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม และบริการในด้านต่างๆ และทำกิจการด้านอุตสาหกรรมบริการ

- ชุมชนชนบท จะมีอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทำไร่อ้อย ทำนา ไร่ข้าวโพด เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และอาชีพรับจ้างทั่วไปทำให้ระดับรายได้ของประชากรในชุมชน มีความแตกต่างกัน ประชาชนที่อยู่ในเขตชุมชนตลาดสำรอง จะมีรายได้เฉลี่ยต่อประมาณ  73,328 บาท/ปี (อ้างอิงข้อมูล : แบบคำรับรองข้อมูลพื้นฐาน หมายเลข 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง)ส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวโดยประมาณ 50,000-60,000 บาท/ปี ดังนั้นรายได้เฉลี่ยต่อหัวโดยรวมแล้ว ประมาณ 60,000-80,000 บาท/ปี

การเกษตรกรรม

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสำรองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตร มีพื้นที่ในการทำเกษตรอยู่ประมาณ2,428.01 ไร่พืชที่เพาะปลูกได้แก่ อ้อย ข้าว ข้าวโพดอ่อน และพืชไร่

การอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ประเภทของกิจการอุตสาหกรรม

 จำนวนแห่ง

จำนวนแรงงาน(คน)

1

โรงกีดข้าวโพด

6

180

**ตารางแสดงกิจการด้านอุตสาหกรรมและปริมาณแรงงาน**

การปศุสัตว์

ในเขตเทศบาลตำบลสำรอง การปศุสัตว์จะทำควบคู่ไปกับการเกษตร และเก็บ ผลผลิตไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน ในเขตเทศบาลเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์จริงจัง สัตว์ที่ประชาชนนิยมเลี้ยงกัน ได้แก่ วัว  มีจำนวนประชาชนที่เลี้ยงวัวนมอยู่ประมาณ 25 ครัวเรือน ซึ่งมีจำนวนวัวเฉลี่ยประมาณ 10 -20 ตัว เลี้ยงไว้เพื่อเก็บน้ำนมดิบส่งขายให้แก่สหกรณ์โคนม ส่วนทางด้านการเลี้ยงวัวจะมีการเลี้ยงอยู่ 2 ลักษณะ คือ การเลี้ยงเป็นฝูงปล่อยให้เดินหากินไปตามแหล่งอาหารต่างๆ และอีกลักษณะคือ การเลี้ยงวัวขน เป็นการซื้อวัวเพื่อบำรุงด้วยหัวอาหารจนวัวมีขนาดที่ต้องการจึงขายต่อไปส่วนใหญ่จะเลี้ยงประมาณ 3 - 5 เดือนก็ขายได้ สัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ประชาชนเลี้ยงได้แก่ ไก่ มีทั้งไก่ไข่และไก่เนื้อแต่ยังไม่ได้มีการเลี้ยงเป็นแบบเชิงธุรกิจจริงจัง ไม่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิตไว้ใช้ในการบริโภคในครัวเรือน เลี้ยงในช่วงเวลาว่างงาน

การพาณิชยกรรม / การบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำรอง มีอาชีพค้าขาย ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าประเภทของชำต่างๆ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งร้านขายสินค้าและให้บริการต่างๆ หลายรูปแบบ

ตารางจำแนกประเภทและจำนวนกิจการด้านพาณิชยกรรมของเขตเทศบาลตำบลสำรอง

  ลำดับที่

    ประเภทกิจการด้านพาณิชยกรรม

    จำนวน (ร้าน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14.

ร้านขายของชำ

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ร้านค้าขาย

ร้านซ่อมรถ

ร้านตัดผม

ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปั้มน้ำมัน

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ตลาดนัด

บ้านเช่า

โรงรับซื้อน้ำนมดิบ

รีสอร์ท

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

โรงล้างถัง

12

10

8

4

2

1

1

1

1

9

1

1

1

1

 

                            รวม

53

 

- ในเขตเทศบาลตำบลสำรอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน แม่น้ำแม่กลอง คลองชลประทานสายหลักและสายย่อย (ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขตท่ามะกา) และบ่อน้ำบาดาล

- ปริมาณขยะในเขตเทศบาล ประมาณ 1 ตัน/วัน เทศบาลกำจัดขยะโดยวิธีเทกองบนพื้นแล้ว เผา ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลสำรอง หมู่ที่ 6 บ้านรางเฆ่ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดพื้นที่11 ไร่2 งาน อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลสำรองประมาณ  16  กิโลเมตร

- การวางระบบระบายน้ำทิ้ง เทศบาลตำบลสำรองมีท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำในเขตชุมชนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโดยตรง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่

 

การคมนาคม  การจราจร

ในเขตเทศบาลตำบลสำรองมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือทางรถยนต์ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่น  และเป็นเส้นทางขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตร  สามารถลำดับความสำคัญและรายละเอียดได้ดังนี้

1.  ถนนสายหลัก  ถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน  แยกมาจากทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 3209  เป็นถนนสายหลัก  มีความสำคัญในการติดต่อระหว่างชุมชนสำรองกับอำเภอใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางสู่อำเภอท่าม่วง  และใช้ติดต่อกับอำเภอท่ามะกา

2.  ถนนสายรอง  ถนนริมน้ำ  และถนนสายกลาง  เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับตำบลท่าตะคร้อ

การประปา

การบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลสำรอง มีจำนวน 2 แห่ง เป็นบ่อน้ำบาดาล ที่ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลสำรอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนดักแย้บริเวณด้านหลังอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสำรอง 1 แห่ง และบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสำรองอีก 1 แห่ง ซึ่งมีจำนวนประชาชนที่ได้รับบริการด้านประปาเทศบาล 544 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557)

การไฟฟ้า 

การบริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลสำรอง  ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รับกระแสไฟฟ้ามาจากอำเภอท่าม่วง  ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลสำรองมีไฟฟ้าให้บริการเกือบทั่วถึง  และมีสถานีบริการไฟฟ้าย่อยบ้านสำรอง  ตั้งอยู่ริมถนนห่างจากบริเวณหอนาฬิกา

การสื่อสาร 

ภายในเขตเทศบาลตำบลสำรอง  มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน  จำนวน 1 ตู้  ตั้งอยู่ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน  แต่ส่วนใหญ่ประชาชนสามารถเข้าไปขอใช้บริการได้จากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอท่าม่วง  เนื่องจากการคมนาคมสะดวก และระยะทางไม่ไกลนัก  สำหรับการบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลสำรอง  มีอยู่  9  แห่ง

การใช้ที่ดินในเขตเทศบาล

พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 5.904 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,687.82 ไร่ ได้มีการวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ประมาณ 4.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,779.61 ไร่ ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด นาข้าว และสวนผักชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่วางผังได้เป็น 5 ประเภท

1) พื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ส่วนมากจะอยู่โดยรอบชุมชนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ มีพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรมมีประมาณ 2,376.43 ไร่คิดเป็นร้อยละ 85.50 ของพื้นที่วางผัง

2) พื้นที่ชุมชนเมือง การใช้ที่ดินประเภทนี้ มีการใช้พื้นที่ทั้งหมด 403.18 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของพื้นที่วางผัง ซึ่งสามารถจำแนกประเภทการใช้พื้นที่ของชุมชนเมืองได้ ดังนี้

2.1 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินประเภทนี้จะอยู่บริเวณสองฝั่งของถนนสายหลักในเขตเทศบาล รวมทั้งกระจายอยู่ตามถนนสายย่อยต่างๆ ที่เป็นเส้นทางในการขนส่งผลิตผลทางเกษตรกรรม พื้นที่ดินสำหรับการอยู่อาศัย มีประมาณ 72.30 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.93 ของพื้นที่ชุมชนเมือง

2.2 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น จะอยู่หนาแน่นบริเวณถนนเทศบาล 3 และกระจายอยู่ริมถนนสายกลาง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายของชำ ร้านอาหาร เครื่องดื่มร้านเสริมสวยและการให้บริการต่างๆ มีพื้นที่ประมาณ 37.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของพื้นที่ชุมชนเมือง

2.3 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ได้แก่  โรงกีดข้าวโพดฝักอ่อน  รวมถึงอุตสาหรรมบริการ  เช่น  ร้านซ่อมรถและเครื่องยนต์ต่างๆ  การใช้ที่ดินประเภทนี้มีพื้นที่ประมาณ 7.45  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 1.85  ของพื้นที่ชุมชนเมือง

2.4 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนพังตรุรังราษฎร์สรรค์ และโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตลาดสำรอง มีพื้นที่ประมาณ 36.74 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.11 ของพื้นที่ชุมชนเมือง

2.5 ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ในเขตเทศบาลมีสถานที่สำคัญ  ได้แก่  วัดตลาดสำรองพันธาราม  และมีสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยเชื้อสายจีน  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเจฮกซิ่วตั๊ว  และสุสานจีน  มีพื้นที่ประมาณ9.30 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของพื้นที่ชุมชนเมือง

2.6 ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ปัจจุบันประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรสำรอง สถานีอนามัยบ้านตลาดสำรอง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านตลาดสำรอง มีพื้นที่ประมาณ 11.76 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของพื้นที่ชุมชนเมือง

2.7 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ประมาณ  0.05 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ชุมชนเมือง

2.8 ถนน  มีพื้นที่ประมาณ 192 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของพื้นที่ชุมชนเมือง

2.9 คู คลอง หนอง บึง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสำรอง มีพื้นที่ประมาณ 36.25 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของพื้นที่ชุมชนเมือง

ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (แยกตามประเภทของการใช้) ในเขตพื้นที่วางผังเมือง ของเทศบาลตำบลสำรอง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

ลำดับที่

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่วางผังเมือง

พื้นที่(ไร่)

คิดเป็นร้อยละ

1 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 72.30 2.60
2 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่น 37.33 1.34
3 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ 7.45 0.27
4 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 2,376.43 85.50
5 ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 36.74 1.32
6 ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 9.30 0.33
7 ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ,การสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 11.76 0.42
8 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0.05 0.00
9 ถนน 192 6.91
10 คลอง  หนอง บึง 36.25 1.31
  รวม 2,779.61 100
Share on Line
Share on Pinterest