กลับสู่หน้าหลัก

 

กองคลัง

  1. มีหน้าที่รับผิดชอบ การจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
  2. มีหน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต งานจำหน่ายและบริการ งานมาตรวัดน้ำ งานการเงินและบัญชี  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี งานควบคุมการตรวจสอบการเบิกจ่าย งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน และจ่ายรายได้ งานรับ-เบิกจ่ายตรวจเงิน และเก็บรักษาเงิน งานจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีแยกประเภทงานจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำเดือน งบประมาณสิ้นปี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
Share on Line
Share on Pinterest