กลับสู่หน้าหลัก

 

กองช่าง

  1. มีหน้าที่รับผิดชอบ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านโยธา การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานผังเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  2. มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน โรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายที่ให้บริการชุมชน
Share on Line
Share on Pinterest