กลับสู่หน้าหลัก

 

สำนักปลัดเทศบาล

  1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดให้เทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล การพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
  2. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น งานการศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานกิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการมอบหมาย
  3. มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน โรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายที่ให้บริการชุมชน
Share on Line
Share on Pinterest