กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาย VGA 1.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง (สำนักปลัด - แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง (สำนักปลัด - แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงคูส่งน้ำ เลขที่ 22.4(ช่วงกลางทุ่งนา) รื้อคูส่งที่ชำรุดพร้อมถมดินแต่งฐานรากคูและดาดคอนกรีต ซ่อมแซมคู ยาว 8.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บนผิวจราจรในเขตเทศบาลตำบลสำรอง พื้นที่ 300 ตารางเมตร เป็นตามรูปแบบรายการที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-0839 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง๒.เครื่องพิมพ์ MUltifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง๒.เครื่องพิมพ์ MUltifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซม และเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ หมายลเลขทะเบียน กจ 2031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซม และเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ หมายลเลขทะเบียน กจ 2031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ระบบ LTAX 3000 ในการจัดเก็บข้อมูลด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนตลาดสำรอง (สำนักปลัด - แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างพนักงานบุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อย ภายใน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลเพื่อสำรวจออกแบบการก่อสร้าง และเขียนแบบ โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest