กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อธงชาติ และ ธง ร.๙ ขนาด ๖๐X๙๐ เซนติเมตร อย่างละ ๑๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กจ 2031 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระจกมองข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงพร้อมโครงไม้ ขนาด 1.20x2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างประดับบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง ณ ท่าน้ำหน้าโรงเจฮกซิ่วตั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Canon G21010) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง จำนวน 11 ตัว พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพจำนวน 3 เครื่อง บริเวณชุมชนบ้านดอนดักแย้ หมู่ 1 และชุมชนบ้านในลุ่ม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Canon Lx6770 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 แบบ LED ขนาด 2x4 วัตต์ จำนวน 15 ชุด พร้อมเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสาธารณะเดิม บริเวณชุมชนบ้านดอนดักแย้-ชุมชนบ้านหนองกรด ซอย 3 หมุ่ 1 ต.พังตรุ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย (นายเดือน อุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง (นายสุชิน พุ่มทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย ยกถังขยะขึ้นรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย และยกถังขยะ (นายพิชานนท์ ไชยสุนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บกวาดถนนและพื้นที่วางถังขยะมูลฝอย ในอัตรา 9,000/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบลสำรองในอัตรา 9,000/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงบริเวณสถานที่เครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำ สำหรับบริการประชาชน บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯหลังเก่า
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนชุมชนบ้านดอนดักแย้ ซอย 3 ถึง ชุมชนบ้านหนองกรด หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 370.00 เมตร พร้อมวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 370 เมตร
Share on Line
Share on Pinterest