ชื่อ
: นายไพฑูรย์ ก๋งพิ้ว
ตำแหน่ง
: รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำรอง
089-0442574