ชื่อ
: นายชานุ อารีย์ชน
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3