ชื่อ
: นายสุชาติ กิจตรอง
ตำแหน่ง
: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำรอง
081-7327970