ชื่อ
: นางมณี แสงสอาด
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน