ชื่อ
: นายณรงค์ พงษ์ศักดิ์
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสำรอง
081-3783620