ชื่อ
: นางสาวธัญลักษณ์ ปิ่นปลื้มจิตต์
ตำแหน่ง
: พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)