ชื่อ
: นางสาวอรสา สมบุญ
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีตำบลสำรอง
087-0686309