ชื่อ
: นางลำไพ ศุภมาศ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำรอง เขต 2
087-1559415