ชื่อ
: นายวิชัย กาเพ็ง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำรอง เขต 2
089-5310669