ชื่อ
: นายประสงค์ อยู่บุญ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำรอง เขต 2
081-9958133