ชื่อ
: นายสุดชัย สุตตันติปิฎก
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำรอง เขต 1
085-7029008