ชื่อ
: นางสาวประเทือง บุญชัย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำรอง เขต 1
080-6588274