กลับสู่หน้าหลัก

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 » แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏฺิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 » มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน          ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

  ⇒ คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และการทดสอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท.

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น"

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และการทดสอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card

 

 ดาวน์โหลด

  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 

 ดาวน์โหลด

Share on Line
Share on Pinterest