กลับสู่หน้าหลัก

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

        เทศบาลตำบลสำรอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ คลีนิคเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์  

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในชุมชนในการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการแปรรูปอาหาร เช่นการทำแหนม การทำปลาส้ม การทำผลไม้แช่อิ่มฯลฯ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน
Share on Line
Share on Pinterest