กลับสู่หน้าหลัก

โครงการเสริมสร้างทักษะและความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

   หลักการและเหตุผล

         ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์  การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกภูมิภาค  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก  การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งเสริมสร้างให้เกิดขึ้น และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนข้างเคียงได้ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดี

   วัตถุประสงค์                                     

  1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถพึ่งพาตนเองให้มีความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุข 
  3. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนตามหลักการบริหารจัดการภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Share on Line
Share on Pinterest