กลับสู่หน้าหลัก

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักการเหตุผล

            ทุกวันนี้ พลังงานกลายเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์โดยตรง  ในยามที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่นับวันมีแต่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากปัญหาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี และปัญหาราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น หนึ่งในวิธีการที่นำมาใช้รับมืออย่างได้ผลคือ การเลือกใช้พลังงานทดแทนซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม   พลังงานน้ำ  พลังงานชีวมวล พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานก๊าซชีวภาพ และพลังงานขยะ เป็นต้น  ซึ่งพลังงานเหล่านี้ล้วนเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น 

   วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และสร้างกระบวนการเรียนรู้และแนวทาง ปฏิบัติของชุมชนในการจัดการพลังงานภายในชุมชน ที่มีขนาด เหมาะสมใน ระดับครัวเรือน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานให้กับประชาชน 
  3. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน
  4. เพื่อลดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับชุมชน
Share on Line
Share on Pinterest