กลับสู่หน้าหลัก

โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ชื่อโครงการ   ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

   หลักการและเหตุผล

           ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์    ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน  ทำให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ  ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอรัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

  1. เพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  2. เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต
  3. เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  4. เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของเทศบาลตำบลสำรอง
Share on Line
Share on Pinterest