กลับสู่หน้าหลัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

 

ชื่อโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”

   หลักการและเหตุผล

         โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019 เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี ๒๕๔๕ ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบ และมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกําเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการ คล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจํานวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรม และได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชื่อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ ๒ ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูล เดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS)

         เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) มาตรการที่สําคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทุกคนสามารถ เข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น รวมถึง โรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือจัดให้มีการ ดําเนินการจัดทํา “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสำรอง ผู้นําหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุประจำหมู่บ้านตลาดสำรอง  และประชาชนที่สนใจ โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือน สามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest