กลับสู่หน้าหลัก

โครงการ Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

 

วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี มาร่วมค้นหาจุดกำเนิดและความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย

        จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลสำรองได้จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพัฒนาทำความสะอาด อาคาร สถานที่และบริเวณพื้นที่โดยรอบเทศบาลตำบลสำรอง

 

Share on Line
Share on Pinterest