กลับสู่หน้าหลัก

โครงการ “ ครอบครัว อบอุ่น พร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ” ประจำปีงบประมาณ 2562

 

โครงการ “ ครอบครัว อบอุ่น พร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ”

เทศบาลตำบลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2562

๑. ชื่อโครงการ  “ครอบครัว อบอุ่น พร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน”

๒. หลักการและเหตุผล

                    ปัจจุบันสถาบันครอบครัวได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ครอบครัวเปลี่ยนไป จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก เมื่อมีปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัวต้องเผชิญด้วยตนเอง ไม่มีผู้เข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหา ขาดการควบคุมอารมณ์และทักษะในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ความรุนแรงในรอบครัวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ชนชั้น ฐานะและระดับการศึกษา โดยอาจมีรูปแบบและระดับที่ ยังเกิดผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย เนื่องจากผลกระทบของการกระทำรุนแรงในครอบครัว หรือทำร้ายกันในครอบครัวนั้น ไม่แตกต่างจากผลกระทบของอาชญากรรมทั่วไป ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีหลายรูปแบบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ เช่น การทำร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าว่าทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ การควบคุมกักขัง การข่มขืนกระทำชำเรา และการกระทำอนาจาร เป็นต้น สำหรับสาเหตุของการกระทำความรุนแรงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหล้า สารเสพติด การพนัน ความหึงหวง การสะท้อนภาพความรุนแรงของสื่อต่าง ๆ และ  ที่สำคัญคือค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว สามีเป็นเจ้าชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธิ  ดุด่า ทุบตีทำร้าย เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวได้กลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกัน ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

Share on Line
Share on Pinterest