กลับสู่หน้าหลัก

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลสำรอง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

๑.ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.หลักการและเหตุผล

                   ตามที่ รัฐบาล มีนโยบายที่จะให้ประชาชนของประเทศไทย เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยเน้น วิธีการสร้างสุขภาพ มากกว่าการซ่อมสุขภาพนั้น โรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาที่พบมาก และเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพของประชาชนไม่แข็งแรง ซึ่งการเกิดโรคดังกล่าว เนื่องจากภาวะแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน เปลี่ยนไปจากเดิมตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งปัญหาสุขภาพการและสุขภาพจิตทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุต้องเผชิญปัญหามากมาย ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ทั้งความเครียด ตลอดจนการดำรงอยู่ในสังคมที่แตกต่างออกไปจากวัยอื่น ๆ เนื่องจากเป็นวัยที่ มีการถดถอย  และการเสื่อมโทรมของร่างกาย เป็นผลให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียนโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเสื่อมโทรมของร่างกาย  รวมไปถึงโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ และสุขวิทยาที่ไม่เหมาะสมในด้านอื่นๆ เป็นต้น

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  นี้  เทศบาลตำบลสำรอง ได้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นในทุกหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระหว่างหมู่บ้าน โดยจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชมรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยเวลาอย่างไร้ค่า ทำให้ผู้สูงอายุ ได้เห็นคุณค่าตอนเองต่อสังคมอยู่เสมอ

Share on Line
Share on Pinterest