กลับสู่หน้าหลัก

โครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562

 

          ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้จั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๗/ว ๖๗๖๘ เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  นั้น

                   

Share on Line
Share on Pinterest