กลับสู่หน้าหลัก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกจากถนนในลุ่ม-แม่น้ำแม่กลอง(494,000.-)โดยวิธีเ)ฉพาะเจาะจง

หมู่ 3 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท.1-01 และเป็นตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด

Share on Line
Share on Pinterest