กลับสู่หน้าหลัก

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง(433,000.-)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกอบด้วย

1.กั้นห้องด้วยผนังอลูมิเนียมใส่กระจก

2.เปลี่ยนบานประตู จำนวน 3 ชุด

3.ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 4x4 เมตร

4.ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.10 เมตร พื้นที่ 100 ตร.ม. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง

5.ทาสีรั้วและบริเวณอาคารศูนย์

Share on Line
Share on Pinterest