กลับสู่หน้าหลัก

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่น

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่น

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด

ที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย


เทศบาลตำบลสำรอง  จึงได้จัดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส   ดังนี้

๑. แจ้งด้วยตนเองได้ที่/ส่งทางไปรษณีย์   สำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง  หมู่ 1 ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110

๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข  034-6๕๘๒๓๙  

๓. ทางโทรสาร หมายเลข  034-6๕๘๒๓๙ ต่อ ๐

๔. ผ่านทางเว็บไซต์ www.sumrongi.go.th

5. Facebook เทศบาลตำบลสำรอง

6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง

                   ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ  ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น  

 


Share on Line
Share on Pinterest