กลับสู่หน้าหลัก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น

2  ประกาศหลักเกณฑ์การลา การมาสาย

3. แผนพัฒนาบุคลากร 64-66

Share on Line
Share on Pinterest