กลับสู่หน้าหลัก

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ธ.ค. 2564 กจ 0023.3/ว 21247 การดำเนินการของ ศพด. สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 กจ 0023.3/ว 21207 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2564 กจ 0023.4/ว 21208 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2564 กจ 0023.4/ว 20717 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2542 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2564 กจ 0023.3/ว 20692 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 กจ 0023.4/ว 20518 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2564 กจ 0023.4/ว 20514 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 กจ 0023.2./ว 20416 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
23 พ.ย. 2564 กจ 0023.4/ว 20417 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2564 กจ 0023.3/ว 20335 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest